Podmínky ochrany osobních údajů

 

Podmínky ochrany osobních údajů

 

Prohlášení společnosti BalMat s. r. o. o zásadách ochrany osobních údajů

 

Úvod

Jsme společnost BalMat s. r. o. se sídlem Reissigova 620/15, Ponava 612 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně pod sp. zn. C 135704 (dále jen "Společnost"), která klade důraz na dodržování zásad a pravidel ochrany fyzických a právnických osob v rámci zpracování jejich osobních údajů. Zavazujeme se chránit vaše osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy.

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů společností BalMat s. r. o. (dále jen "Prohlášení") popisuje, jak společnost zpracovává osobní údaje. Cílem tohoto prohlášení je zajistit, aby zpracování osobních údajů bylo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "Nařízení"), jejímž cílem je zajištění náležité ochrany práv jednotlivců, jejichž údaje jsou zpracovány.

Na základě čl. 13 a 14 Nařízení tímto Společnost poskytuje subjektům údajů informace o zpracování jejich osobních údajů.

 

Kontaktní údaje Společnosti

Korespondenční adresa: Reissigova 620/15, Ponava 612 00 Brno

E-mail: brno.balmat@seznam.cz

Telefon: +420 777 706 504

Web: www.balmat.cz

ID DS:

 

 1. Zpracovávané osobní údaje:
 • identifikační údaje, zejména jméno, příjmení, uživatelské jméno a heslo, popřípadě IČO a DIČ
  • kontaktní údaje, rozumí se údaje, které umožňují vzájemnou komunikaci, jedná se především o e-mailovou adresu, telefonní číslo, adresu pro doručení, fakturační adresu, popřípadě kontakt na sociálních sítích
  • údaje o Vašich objednávkách, zejména údaje o zboží a službách, které jste si objednali, způsobu platby a   doručení včetně čísla platebního účtu

 

 

 1. K jakým účelům Společnost Vaše osobní údaje zpracovává?

V případě nákupu našeho zboží, budeme pracovat s Vašimi osobními údaji, které nám vyplníte. Jedná se především o jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, fakturační údaje, případně IČO a DIČ. Vaše osobní údaje jsou potřebné zejména ke zpracování Vaší objednávky a mohli Vám tak dodat naše produkty. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely uzavření kupní smlouvy a její následné realizace, dodání objednaného zboží a také k plnění zákonných daňových povinností. Přes kontaktní údaje budeme moci také s Vámi komunikovat ohledně stavu Vaší objednávky, případně ohledně reklamací či Vašich dotazů.

I. Plnění smlouvy

 • Během jednání o uzavření smlouvy mezi provozovatelem a účastníkem budou osobní údaje zpracovávány s cílem sjednání smlouvy a také po dobu platnosti smluvního vztahu.

 

II. Zajištění splnění právní povinnosti

 • Daňový doklad bude uchován 10 let od uzavření smlouvy: Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou osobní údaje dále zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi provozovatelem a účastníkem.
 • Plnění povinností v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudu: Provozovatel je oprávněn zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.
 • Registrace a přihlášení do uživatelského účtu
 • Vaše osobní údaje jsou zpracovávány společností při registraci a přihlašování do uživatelského účtu s cílem vytvoření a umožnění přístupu k účtu, jeho administrace a následné možnosti objednávek.
 • Rozsahosobních údajů: Jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo, heslo do uživatelského účtu, údaje o objednávkách a chování na webu.
 • Důvodposkytnutí údajů: Pokud Společnosti nebudou osobní údaje sděleny, nemůže být uživatelský účet vytvořen a zpřístupněn. 

 

III. Nákup zboží

 • Vaše osobní údaje jsou společností zpracovávány k účelu zpracování vaší objednávky, dodání zboží a dalších aktivit souvisejících se smlouvou. Pokud provedete objednávku zboží, společnost vám může zasílat obchodní sdělení ohledně svých produktů.
 • Zpracování je nezbytné pro vyřízení objednávky, dodání zboží a další splnění související s kontraktem na základě plnění smlouvy.

 

IV. Registrace a přihlášení do uživatelského účtu

 • Vaše osobní údaje jsou zpracovávány společností při registraci a přihlašování do uživatelského účtu s cílem vytvoření a umožnění přístupu k účtu, jeho administrace a následné možnosti objednávek.
 • Rozsahosobních údajů: Jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo, heslo do uživatelského účtu, údaje o objednávkách a chování na webu.
 • Důvodposkytnutí údajů: Pokud Společnosti nebudou osobní údaje sděleny, nemůže být uživatelský účet vytvořen a zpřístupněn. 

 

V. Marketingový Newsletter

 • Kategorie osobních údajů v souvislosti s marketingovým newsletterem: – e-mailová adresa jako kontaktní údaj pro zasílání newsletteru.
 • Účelem zpracovávání je zasílání vámi vyžádaného newsletteru; získané údaje se přitom používají pouze k zasílání reklamního newsletteru s informacemi o společnosti BalMat s. r.o., nabídkami, slevami atd., přizpůsobenými vašemu osobnímu zájmu a chování, na e-mailovou adresu, kterou jste nám sdělil/a.

 

 1. Kdo se k datům dostane?
 • BalMat s r.o., má k vašim osobním údajům přístup jen do té míry, která je nutná k dosažení účelů odpovídajícím internímu rozdělení úkolů. Interně se tedy přístup k vašim osobním údajům omezí jen na ta oddělení a zaměstnance, kteří jej potřebují.
 • Poskytovatelé služeb: Spolupracujeme s poskytovateli služeb, kteří mají jako zpracovatelé zakázek přístup k vašim osobním údajům a tyto údaje zpracovávají za účelem, který jsme konkrétně stanovili.
 • Vaše osobní údaje nebudeme poskytovat třetím stranám nad rámec uvedeného bez vašeho zvláštního souhlasu. Pokud pověříme poskytovatele služeb k provedení určitých úkolů v rámci zpracování objednávky, budou muset dodržovat naše bezpečnostní standardy, abychom zajistili adekvátní ochranu vašich osobních údajů.

 

 1. Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?
 • Vaše osobní údaje budou zpracovávány a ukládány pouze po dobu trvání vašeho souhlasu

 

 1. Co jsou to COOKIES?

COOKIES jsou malé textové soubory, které webový prohlížeč ukládá na počítači uživatele nebo na jiném zařízení, když navštívíte webovou stránku. Tyto soubory nesou informace o individuálních uživatelských preferencích, monitorují informace s webovým rozhraním a slouží k uchování specifických dat, která mohou být následně využívána pro optimalizaci uživatelského zážitku.

K čemu používáme COOKIES?

COOKIES usnadňují pohodlnější nákup a plynulé procházení webovými stránkami. Hlavní funkce COOKIES zahrnují:

 • zabezpečení optimální funkčnosti našich webových stránek pro zajištění snadného a bezproblémového dokončení objednání našeho zboží
  • zajištění bezpečného přihlašování, ověřování uživatelů, prevence podvodného využití přihlašovacích údajů, ochrana osobních údajů uživatelů před neautorizovaným přístupem;
  • uchovávání přihlašovacích informací našich zákazníků, aby nemuseli opakovaně zadávat svoje přihlašovací údaje;
  • paměť obsahu nákupního košíku;
  • přizpůsobení vzhledu webových stránek podle preferencí a požadavků návštěvníků;
  • analýza návštěvnosti, chování, preferencí a zájmu uživatelů;
  • nabízení reklamy na základě zájmu uživatele.

 

 1. Práva účastníka související se zpracováním osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte právo na:

 • poskytnutí plného přístupu k osobním údajům;
 • korekci osobních údajů;
 • vymazání osobních údajů;
 • omezení zpracování osobních údajů;
 • přenositelnost osobních údajů;
 • vznesení námitky proti zpracování.

Vaše práva můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů a to buď telefonicky na číslo +420 777 706 504, či písemně na e-mail brno.balmat@seznam.cz. Pro uplatnění uvedených práv je nutné ověřit identitu osoby, která je vlastníkem těchto údajů. Subjekt údajů má také možnost využít formulář určený k uplatnění práv podle GDPR.

 

 1. Závěrečná ustanovení
 • Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi účastníkem a provozovatelem jsou příslušné české soudy.
 • Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
 • Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 9. dubna 2024.

 

 V Brně dne 9. dubna 2024

 

BalMat s.r.o.

jednající jednatelem René Wagnerem