Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

 

 ČL 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (“VOP”) společnostiBalMat s. r. o. , se sídlem Reissigova 620/15, Ponava 612 00, Brno , IČO 26257483, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 135704 vedeném u Městského soudu v Brně, e -mail balmat@seznam.cz, telefonní číslo 1420 777 706 504 (dále jako „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách www.balmatbrno.cz.

 

ČL 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

 2.1 Po provedení registrace v našem e-shopu získáte možnost přihlášení do vašeho uživatelského účtu.

2.2 Při vytváření Uživatelského účtu je důležité uvést všechny údaje správně a pravdivě. Pokud se některé údaje změní, je nezbytné je aktualizovat.

2.3 Přístup k vašemu Uživatelskému účtu je chráněn uživatelským jménem a heslem. Je vaší povinností zachovávat tuto informaci v tajnosti a nikomu ji neposkytovat. V případě zneužití těchto údajů nejsme odpovědni.

2.4 Uživatelský účet je určený pouze pro osobní využití a není dovoleno ho sdílet s třetími osobami.

2.5 Váš Uživatelský účet může být Prodávajícím zrušen, zejména pokud jej dlouhodobě nevyužíváte, nebo pokud porušíte své povinnosti podle smlouvy.

2.6 Dostupnost Uživatelského účtu nemusí být nepřetržitá, především kvůli potřebné údržbě hardwarového a softwarového vybavení.

 

 

ČL 3. KUPNÍ SMLOUVA

 

3.1 Veškeré nabídky zboží na internetových stránkách mají pouze informativní charakter a Prodávající není povinen uzavřít s Kupujícím kupní smlouvu týkající se nabízeného zboží. Ustanovení 1732 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje.

3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží nabízeném prodávajícím, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků vč. licenčních. Nabídka prodeje zboží a cena tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít příslušnou kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží a o způsobu a času dodání zboží či možnostech jeho úhrady. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4 Pro objednání zboží vyplní Kupující formulář a odešle jej Prodávajícímu ve webovém rozhraní obchodu. Informace, které budou potřebné pro vytvoření objednávky, jsou následující:

3.5 Požadované zboží (kupující „vloží“ požadované zboží do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu).

3.6 Informace o způsobu úhrady ceny zboží, o požadovaném způsobu doručení vybraného zboží.

3.7 Informace o nákladech spojených s dodáním vybraného zboží.

 3.8 Před odesláním vyplněného formuláře prodávajícímu má kupující možnost zkontrolovat a upravit vstupní údaje, které zadal do objednávky, včetně možnosti opravit chyby při zadávání dat. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.9 Po obdržení objednávky Prodávající co nejdříve potvrdí tuto skutečnost Kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu uvedenou v objednávce či uživatelském účtu kupujícího. V případě odmítnutí objednávky také postupuje toutéž cestou.

3.10 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká, když prodávající pošle kupujícímu elektronickou poštou přijetí objednávky (akceptaci) na adresu uvedenou kupujícím.

3.11 Kupující si uvědomuje, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, zejména s těmi, kteří dříve závažně porušili své povinnosti vůči prodávajícímu.

3.12 Kupující souhlasí s využitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady spojené s tímto využitím, jako jsou náklady na internetové připojení nebo telefonní hovory, jsou hrazeny kupujícím a odpovídají standardním sazbám.

 

 

ČL 4.CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

4.1 Kupující může zaplatit prodávajícímu za zboží a případné dodací náklady podle kupní smlouvy těmito metodami.

4.2 V hotovosti na provozovně prodávajícího na adrese Vídeňská 494/103 Horní Heršpice, 619 00 Brno-jih.

4.3 Bezhotovostně na účet prodávajícího.

4.4 Kromě kupní ceny je kupující také povinen uhradit prodávajícímu náklady na balení a dodání zboží ve stanovené výši. Pokud není výslovně uvedeno jinak, kupní cena zahrnuje i tyto náklady spojené s dodáním zboží.

4.5 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 2 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.6 Při platbě v hotovosti nebo na dobírku je cena zaplacena při převzetí zboží. Při bezhotovostní platbě je cena zaplacena před převzetím zboží.

4.7 Pokud platí kupující bezhotovostním způsobem, musí zaplatit cenu zboží spolu s variabilním symbolem platby; jinak může být zboží považováno za nezaplacené. Platba je považována za splněnou v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na účet prodávajícího.

4.8 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny v plné výši a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9 V případech a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku, případně zaevidovat přijatou tržbu u správce daně.

 

 

ČL 5 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

 5.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),  nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám, zboží, které podléhá rychlé zkáze, zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím, zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil, a v dalších případech stanovených v příslušných ustanoveních občanského zákoníku.

5.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího balmat@seznam.cz

5.3 Pokud dojde k odstoupení od kupní smlouvy podle ustanovení článku 5.2 obchodních podmínek, je smlouva zrušena od samého počátku. Zboží musí být vráceno prodávajícímu do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující je povinen nést náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, že zboží nelze vrátit obvyklou poštovní cestou z důvodu jeho povahy.

5.4 Pokud dojde k odstoupení od kupní smlouvy podle ustanovení článku 2 obchodních podmínek, prodávající vrátí kupujícímu peněžní částku přijatou od něj do čtrnácti (14) dnů od okamžiku odstoupení od smlouvy. Tato částka bude vrácena stejným způsobem, jakým byla původně prodávajícím přijata od kupujícího. Prodávající je rovněž oprávněn vrátit již poskytnuté plnění kupujícímu při vrácení zboží nebo jiným způsobem, pokud na to kupující souhlasí a nenaváží to další náklady. V případě odstoupení od kupní smlouvy není prodávající povinen vrátit peněžní prostředky přijaté od kupujícího dříve, než obdrží zboží zpět, nebo než kupující prokáže, že zboží již odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

5.5 Kupující souhlasí s tím, že v případě, že vrácené zboží bude poškozeno, opotřebeno, částečně spotřebováno nebo jinak jeho hodnota snížena kvůli manipulaci s ním, která přesahuje nutnou zkušenost s povahou a funkcemi zboží, má prodávající právo na náhradu škody. Tento nárok na náhradu škody může prodávající uplatnit jednostranně odpočtením proti kupujícímu nároku na vrácení kupní ceny nebo její části.

5.5 Do doby převzetí zboží je prodávající oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.6 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

 

ČL 6 PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

 6.1 Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Umožňuje-li webové rozhraní obchodu výběr z více možností dopravy, je kupující oprávněn provést tento výběr. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího jinak, než umožňuje webové rozhraní obchodu, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

 

ČL 7 PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

 7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal.

7.3 Odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem.

7.4 Má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.

7.5 Je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.6 Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 7.7 Ustanovení obsažená v článku 7.2 obchodních podmínek se nevztahují na zboží, které bylo prodáno za nižší cenu kvůli konkrétní vadě, na opotřebení zboží způsobené normálním užíváním, nebo na použité zboží, kde se vadnost odpovídá míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo pokud to vyplývá z povahy zboží.

7.8 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

 

 

ČL 8 DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

 8.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.  Zákazník je povinen písemně upozornit každou třetí osobu, která by chtěla nakládat a/nebo nakládá se zbožím (a to jak v právním, tak i faktickém smyslu), k němuž má BalMat výhradu vlastnictví, že toto zboží je ve vlastnictví BalMatu a zabránit třetí osobě v nakládání s takovým zbožím. Zákazník není rovněž oprávněn se zbožím s výhradou vlastnictví BalMatu nakládat jiným způsobem neslučitelným s výhradou vlastnictví BalMatu (např. zajišťovací převod vlastnického práva, zastavení zboží). O zabavení nebo jiných omezeních zboží s výhradou vlastnictví BalMatu je zákazník povinen  bez zbytečného odkladu, nejpozději však do následujícího pracovního dne, písemně vyrozumět. Jakékoliv související náklady hradí zákazník. Uplatnění § 2133 občanského zákoníku se vylučuje.

8.2 Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.3 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.4 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy balmat@seznam.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.5 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.6 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.7 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.8 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku v rozsahu dovoleném planou právní úpravou.

 

 

ČL 9 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 

 9.1 Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. Osobní údaje zákazníka získané v souvislosti se smlouvou budou elektronicky uložené a zpracované pro účely plnění (vyřízení) smlouvy, poskytnutí zboží a služeb zákazníkovi, správě vztahu mezi prodávajícím a zákazníkem, pro vnitřní zpracování a účetnictví a pro právní účely. Pro některé z těchto účelů může být třeba sdílet zákazníkova data se třetími stranami, avšak vždy zajišťujeme, aby údaje byly třetími stranami zachovávány v důvěrnosti a chráněny.

 

 

ČL 10 DORUČOVÁNÍ

 

 10.1 Pokud není stanoveno jinak, veškerá komunikace týkající se smlouvy musí být doručena druhé smluvní straně písemně, a to buď elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (podle volby odesílatele). Kupujícímu bude doručováno na e-mailovou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo jinak poskytnutou prodávajícímu.

 

ČL 11 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 11.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

11.2 V případě, že nějaké ustanovení obchodních podmínek je neplatné nebo neúčinné, nebo se tak stane, bude místo něj aplikováno ustanovení, kterému je co nejvíce blízký smysl tohoto neplatného ustanovení. Neplatnost nebo neúčinnost jednoho ustanovení nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

11.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.4 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Reissigova 620/15, Ponava 612 00, Brno, adresa elektronické pošty balmat@seznam.cz, telefon +420 777 706 504.

11.5 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 9. dubna 2024

 

 

BalMat s.r.o.